Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Załącznik do Uchwały nr 127/XX/2000 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 15-12-2000 r.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej "Biblioteką" jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 2. Siedziba biblioteki mieści się w Ciepłowodach, a terenem jej działania jest gmina Ciepłowody.
 3. Biblioteka realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie, za pośrednictwem Punktu Bibliotecznego w Starym Henrykowie

§ 2

      Prawną podstawą funkcjonowania biblioteki jest:

 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. nr 110, poz. 721 z 1997 r. z późn. zm./
 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach /Dz.u. nr 85, poz. 539 z późn. zm./
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm./
 4. Uchwała Rady Gminy o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach i niniejszy statut nadany przez Radę Gminy w Ciepłowodach.

§ 3

 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Gminy w Ciepłowodach.
 2. Nadzór merytoryczny sprawuje nad Biblioteką Wojewódzka Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

 

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 4

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.

§ 5

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
 2. Udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
 3. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych.
 4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
 5. Tworzenie i udostępnianie własnych danych katalogowych.
 6. Organizacje form pracy z czytelnikiem służącym popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.
 7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.
 8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
 9. Prowadzenie kroniki gminnej

§ 6

 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.
 2. Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

§ 7

Do zadań Biblioteki ponadto należy prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej:

 1. Organizowanie "spotkań z bajką" dla najmłodszych czytelników.
 2. Prowadzenie konkursów: literackich, muzycznych, plastycznych, technicznych itp.
 3. Prowadzenie turniejów: szachowych i warcabowych dla poszczególnych grup wiekowych.
 4. Prowadzenie zajęć stolikowych: rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe, lepienie z plasteliny, malowanie plakatów, rysowanie, układanie puzzli itp.
 5. Prowadzenie zajęć praktyczno-technicznych.
 6. Organizowanie wieczorków, dyskotek, ognisk, grilla.
 7. Organizowanie wycieczek krajoznawczych i wyjazdów na basen.
 8. Zwiedzanie zabytków dolnośląskich.
 9. Organizowanie spotkań autorskich.
 10. Prowadzenie kółek zainteresowań.
 11. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców gminy.

§ 8

 1. Biblioteka może podejmować inne zadanie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
 2. Biblioteka prowadzi działalność na podstawie własnego rocznego planu. Jednocześnie do 31 stycznia każdego roku przedkłada sprawozdania z realizacji zadań roku poprzedniego.

III. Organizacja i zarządzanie

§ 9

 1. Biblioteka jest instytucja kultury posiadająca osobowość prawna i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Organizatora.
 2. Punkt biblioteczny nie posiada osobowości prawnej.

§ 10

Biblioteką zarządza i kieruje dyrektor, który jest za bibliotekę odpowiedzialny.

§ 11

 1. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.
 2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
 1. kierowanie bieżącą działalnością,
 2. reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz
 3. zarządzanie majątkiem Biblioteki,
 4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 5. ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
 6. wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
 7. ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
 8. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
 9. występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.  

§12

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie dyrektor.

§ 13

 1. W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy, pracowników administracyjnych oraz obsługi w miarę posiadanych środków.
 2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki winni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowania stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.
 3. Organizacje wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Gminy.

§ 14

Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki określone zostaną odrębnymi przepisami.

§ 15

 1. Zarząd Gminy sprawuje nad Biblioteką nadzór administracyjno-finansowy.
 2. Nadzorowi temu podlega: prawidłowość dysponowanie przyznanymi Bibliotece środkami budżetowymi oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.
 3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Zarząd ma prawo wydelegować imiennie swoich członków lub pracowników Urzędu Gminy.
 4. Osoby o których mowa w ust. 3 mają prawo:
 1. wstępu do Biblioteki w godzinach otwarcia
 2. wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru
 1. z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor.
 2. Z treścią protokołu zapoznaje się Zarząd, wydając stosowne zalecenia.
 3. Dyrektor ma prawo odmówić wykonanie zaleceń Zarządu i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się doi Rady Gminy o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.

 

IV. Zasady gospodarki finansowej

§ 16

 1. Biblioteka prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
 2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabyta częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 3. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej przez Zarząd Gminy.

 

§ 17

 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
 2. Przychodami Biblioteki są:
 1. wpływy z działalności statutowej,
 2. dotacje z budżetu gminy i budżetu państwa,
 3. kredyty bankowe,
 4. odsetki z lokat bankowych,
 5. arowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych i prawnych i inne źródła.

 

§ 18

W planie finansowym wyznacza się kwotę przeznaczoną wyłącznie na zakup książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 19

Statut nadaje Rada Gminy Ciepłowody.

§ 20

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

 

 

 

 

Nasza placówka

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny