Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Załącznik do Uchwały nr 127/XX/2000 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 15-12-2000 r.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej "Biblioteką" jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 2. Siedziba biblioteki mieści się w Ciepłowodach, a terenem jej działania jest gmina Ciepłowody.
 3. Biblioteka realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie, za pośrednictwem Punktu Bibliotecznego w Starym Henrykowie

§ 2

      Prawną podstawą funkcjonowania biblioteki jest:

 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. nr 110, poz. 721 z 1997 r. z późn. zm./
 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach /Dz.u. nr 85, poz. 539 z późn. zm./
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm./
 4. Uchwała Rady Gminy o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach i niniejszy statut nadany przez Radę Gminy w Ciepłowodach.

§ 3

 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Gminy w Ciepłowodach.
 2. Nadzór merytoryczny sprawuje nad Biblioteką Wojewódzka Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

 

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 4

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.

§ 5

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
 2. Udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
 3. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych.
 4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
 5. Tworzenie i udostępnianie własnych danych katalogowych.
 6. Organizacje form pracy z czytelnikiem służącym popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.
 7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.
 8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
 9. Prowadzenie kroniki gminnej

§ 6

 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.
 2. Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

§ 7

Do zadań Biblioteki ponadto należy prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej:

 1. Organizowanie "spotkań z bajką" dla najmłodszych czytelników.
 2. Prowadzenie konkursów: literackich, muzycznych, plastycznych, technicznych itp.
 3. Prowadzenie turniejów: szachowych i warcabowych dla poszczególnych grup wiekowych.
 4. Prowadzenie zajęć stolikowych: rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe, lepienie z plasteliny, malowanie plakatów, rysowanie, układanie puzzli itp.
 5. Prowadzenie zajęć praktyczno-technicznych.
 6. Organizowanie wieczorków, dyskotek, ognisk, grilla.
 7. Organizowanie wycieczek krajoznawczych i wyjazdów na basen.
 8. Zwiedzanie zabytków dolnośląskich.
 9. Organizowanie spotkań autorskich.
 10. Prowadzenie kółek zainteresowań.
 11. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców gminy.

§ 8

 1. Biblioteka może podejmować inne zadanie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
 2. Biblioteka prowadzi działalność na podstawie własnego rocznego planu. Jednocześnie do 31 stycznia każdego roku przedkłada sprawozdania z realizacji zadań roku poprzedniego.

III. Organizacja i zarządzanie

§ 9

 1. Biblioteka jest instytucja kultury posiadająca osobowość prawna i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Organizatora.
 2. Punkt biblioteczny nie posiada osobowości prawnej.

§ 10

Biblioteką zarządza i kieruje dyrektor, który jest za bibliotekę odpowiedzialny.

§ 11

 1. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.
 2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
 1. kierowanie bieżącą działalnością,
 2. reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz
 3. zarządzanie majątkiem Biblioteki,
 4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 5. ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
 6. wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
 7. ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
 8. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
 9. występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.  

§12

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie dyrektor.

§ 13

 1. W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy, pracowników administracyjnych oraz obsługi w miarę posiadanych środków.
 2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki winni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowania stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.
 3. Organizacje wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Gminy.

§ 14

Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki określone zostaną odrębnymi przepisami.

§ 15

 1. Zarząd Gminy sprawuje nad Biblioteką nadzór administracyjno-finansowy.
 2. Nadzorowi temu podlega: prawidłowość dysponowanie przyznanymi Bibliotece środkami budżetowymi oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.
 3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Zarząd ma prawo wydelegować imiennie swoich członków lub pracowników Urzędu Gminy.
 4. Osoby o których mowa w ust. 3 mają prawo:
 1. wstępu do Biblioteki w godzinach otwarcia
 2. wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru
 1. z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor.
 2. Z treścią protokołu zapoznaje się Zarząd, wydając stosowne zalecenia.
 3. Dyrektor ma prawo odmówić wykonanie zaleceń Zarządu i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się doi Rady Gminy o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.

 

IV. Zasady gospodarki finansowej

§ 16

 1. Biblioteka prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
 2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabyta częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 3. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej przez Zarząd Gminy.

 

§ 17

 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
 2. Przychodami Biblioteki są:
 1. wpływy z działalności statutowej,
 2. dotacje z budżetu gminy i budżetu państwa,
 3. kredyty bankowe,
 4. odsetki z lokat bankowych,
 5. arowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych i prawnych i inne źródła.

 

§ 18

W planie finansowym wyznacza się kwotę przeznaczoną wyłącznie na zakup książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 19

Statut nadaje Rada Gminy Ciepłowody.

§ 20

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

 

 

 

 

Nasza placówka

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny