Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach

§ 1

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne, za wyjątkiem usług wymienionych w Cenniku usług stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinni:

- okazać dokument tożsamości ze zdjęciem

- wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu, z którego treścią powinni się zapoznać

 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub ich opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 3. Brak spełnienia wyżej wymienionych obowiązków uniemożliwi Bibliotece przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszających się, a w konsekwencji nie będzie możliwe korzystanie z usług wypożyczalni przez osoby zgłaszające się.

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepłowodach z siedzibą w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2, 57-211 Ciepłowody.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach:
  1. związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych,
  2. realizacji zadań wynikających ze Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach z dnia 15.12.2000 roku.,
  3. ewidencji i zapewnienia ochrony udostępnianych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z usług biblioteki.
 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
 2. Użytkownik biblioteki posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
 5. W celu realizacji usług bibliotecznych biblioteka powierza do przetwarzania dane osobowe czytelników Instytutowi Książki z siedzibą w Krakowie przy ul Szczepańskiej 1 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.).
 6. Instytut Książki zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w programie MAK+. Instytut spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ). Ponadto Instytut zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W szczególności są to stosowane szyfrowane łącza (w standardzie SSH) połączone z rozpoznawaniem (uwierzytelnianiem) użytkowników.
 7. Pracownicy biblioteki dokonujący wprowadzania danych osobowych użytkownika
  do programu bibliotecznego są zobowiązani do zweryfikowania czy czytelnik wyraził bądź nie wyraził zgody na przekazanie i udostępnianie danych osobowych Instytutowi Książki oraz innym bibliotekom korzystającym z systemu Mak+ w celu uproszczenia rejestracji w innych bibliotekach korzystających z tego systemu. Pracownik biblioteki jest zobowiązany do zaznaczenia tego faktu w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie w/w zgody jest dobrowolne i w tym przypadku brak zgody nie pozbawia czytelnika prawa do korzystania z usług biblioteki.
 8. Biblioteka wdrożyła i stosuje procedury zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych nr 2016/679

 

§ 3

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:

- jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem i przebywa na terenie działania biblioteki krócej niż 3 miesiące – kaucja za jedną książkę wynosi 20 złotych

- przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek – kaucja w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki.

 1. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, rezygnując z korzystania z biblioteki, powinien poinformować o tym bibliotekarza co najmniej na 3 dni przed terminem wycofania kaucji.
 2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kaucja stanie się częścią dochodów biblioteki.

§ 4

 1. Można wypożyczyć 10 woluminów na raz.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie chcą jej wypożyczyć inni czytelnicy.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza, w miarę możliwości, książki z innych bibliotek.

§ 5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia. Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego, czytelnik nie może odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość całego dzieła.

§ 6

 1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w paragrafie 4 ust. 2, Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,03 zł od woluminu, za każdy dzień następujący po terminie zwrotu. Za wysłanie upomnienia pobierana jest kwota równa kosztom przesyłki.
 2. Jeżeli czytelnik, pomimo upomnień wysłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 3. Bibliotekarz może odstąpić od ukarania użytkownika za przetrzymanie materiałów bibliotecznych jeśli uzna, że przetrzymanie materiałów bibliotecznych miało charakter incydentalny, niezawiniony przez czytelnika, bądź też występują inne okoliczności uzasadniające odstąpienie od ukarania czytelnika.
 4. Od osoby poniżej 16 roku życia kar nie pobiera się.

§ 7

 1. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu, jedzenia posiłków, używania środków odurzających.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony praw do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Ciepłowody.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania
 4. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczas Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach.

 

 

 

Nasza placówka

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny