Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych oraz Internetu

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepłowodach

 

§ 1

 1. Korzystanie z pracowni komputerowej jest dostępne dla każdego mieszkańca Gminy Ciepłowody.
 2. Każdy użytkownik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem pracowni komputerowej.
 3. Korzystanie z pracowni jest bezpłatne za wyjątkiem usług wymienionych w Cenniku usług stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach.
 4. Przebywający w pracowni komputerowej zobowiązani są do zachowania ciszy. 
 5. Każdy korzystający z pracowni komputerowej zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 7. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
 8. Zabrania się instalowania plików z danymi osobowymi.
 9. Z drukarki i skanera można korzystać za zgodą pracownika Biblioteki.
 10. Pracownik Biblioteki ma prawo do monitorowania stanowiska. W przypadku stwierdzenia, że strony czy programy są  nieodpowiednie do profilu Pracowni Komputerowej pracownik może zabronić korzystania z nich.
 11. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez pracownika biblioteki.
 12. Sprawy konfliktowe lub nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga pracownik/dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach.

§ 2

Użytkownik ma obowiązek:

 

 1. Podporządkować się wszystkim zaleceniom pracownika Biblioteki.
 2. Informować pracownika Biblioteki o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych.
 3. Po zakończonej pracy wylogować się i wyłączyć wszystkie programy z których korzystał (nie wyłączać komputera).
 4. Zapoznać się z regulaminem pracowni komputerowej i wpisać się do zeszytu odwiedzin.

 

§ 3

 

Użytkownikowi nie wolno:

 

 1. Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy, multimedialny itp.
 2. Korzystać z prywatnych nośników danych (CD, DVD, PENDRIVE, itp.) bez zgody pracownika Biblioteki.
 3. Wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych.
 4. Instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody pracownika Biblioteki.
 5. Uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem mogą powodować zaburzenia stabilności pracy systemu.
 6. Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych.
 7. Naruszać regulaminu pracowni komputerowej oraz innych regulaminów nadrzędnych.
 8. Przeszkadzać głośnym zachowaniem.
 9. Wnosić i spożywać napojów ani artykułów spożywczych.

 

§ 4

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania
 3. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczas Regulamin Gminnej Pracowni Komputerowej.

Nasza placówka

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny