Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Czytelni

Regulamin Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach

§ 1

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne za wyjątkiem usług wymienionych w Cenniku usług stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach.
 3. Dane osobowe czytelników wykorzystane zostaną w celu realizacji ustalonych zadań Biblioteki. Podlegają one ochronie i  nie będą udostępniane innym podmiotom.
 4. Wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę należy pozostawić na wieszaku.
 5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów, spożywania posiłków, alkoholu, używania środków odurzających.

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepłowodach z siedzibą w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2, 57-211 Ciepłowody.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach:
  1. związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich udostępnianiem i zwrotem oraz w celach statystycznych,
  2. realizacji zadań wynikających ze Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach z dnia 15.12.2000 roku,
  3. ewidencji i zapewnienia ochrony udostępnianych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z usług biblioteki.
 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
 2. Użytkownik biblioteki posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
 5. W celu realizacji usług bibliotecznych biblioteka powierza do przetwarzania dane osobowe czytelników Instytutowi Książki z siedzibą w Krakowie przy ul Szczepańskiej 1 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.).
 6. Instytut Książki zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w programie MAK+. Instytut spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ). Ponadto Instytut zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W szczególności są to stosowane szyfrowane łącza (w standardzie SSH) połączone z rozpoznawaniem (uwierzytelnianiem) użytkowników.
 7. Pracownicy biblioteki dokonujący wprowadzania danych osobowych użytkownika
  do programu bibliotecznego są zobowiązani do zweryfikowania czy czytelnik wyraził bądź nie wyraził zgody na przekazanie i udostępnianie danych osobowych Instytutowi Książki oraz innym bibliotekom korzystającym z systemu Mak+ w celu uproszczenia rejestracji w innych bibliotekach korzystających z tego systemu. Pracownik biblioteki jest zobowiązany do zaznaczenia tego faktu w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie w/w zgody jest dobrowolne i w tym przypadku brak zgody nie pozbawia czytelnika prawa do korzystania z usług biblioteki.
 8. Biblioteka wdrożyła i stosuje procedury zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych nr 2016/679

§ 3

 1. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta wyłącznie za pośrednictwem pracownika Biblioteki.
 2. Z bieżących czasopism czytelnik korzysta samodzielnie.
 3. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 4. Książek i czasopism nie można wynosić z czytelni.
 5. Przed opuszczeniem czytelni, użytkownik zwraca książki.
 6. W wyjątkowych sytuacjach bibliotekarz może zezwolić na wypożyczenie książek z księgozbioru podręcznego do domu.
 7. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, pracownik Biblioteki informuje, w której bibliotece w najbliższym terminie może znajdować się poszukiwana przez niego pozycja. Na prośbę czytelnika pracownik Biblioteki może sprowadzić książkę z innych bibliotek, jeżeli czytelnik nie może z tych bibliotek korzystać osobiście.

§ 4

Pracownik Biblioteki udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.

§ 5

 1. Materiały biblioteczne można kopiować po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 2. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone w granicach dopuszczalnych ustawą o prawie autorskim.

§ 6

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek.
 2. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie.
 3. Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor Biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 7

Skargi i wnioski czytelnik może zgłosić dyrektorowi Biblioteki.

§ 8

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Ciepłowody.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania
 3. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczas Regulamin Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach.

 

 

Nasza placówka

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny